Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos
2006 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-71
(Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus
2011 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V- 34 redakcija)

ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – ŽNPD) vidaus tvarkos taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja ŽNPD vidaus tvarką, kurios tikslas – daryti įtaką ŽNPD valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių vidaus administravimą (toliau vadinama – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir visuomenės santykiai.
2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
3. Už ŽNPD vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą atsako ŽNPD direktorius.

II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Darbo laikas ŽNPD nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593). ŽNPD eilinė darbo savaitė – 5 darbo dienos (pirmadienis-penktadienis). Pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį darbas pradedamas 8.00 val. ir baigiamas 17.00 val. (darbo dienos trukmė – 8.15 val.), o penktadienį darbas pradedamas 8.00 val. ir baigiamas15.45 val. (darbo dienos trukmė – 7 val.). Darbuotojai pietauja nuo 12.00 iki 12.45 val. Darbo dienos trukmė švenčių dienų išvakarėse trumpinama viena valanda. Lauko sąlygomis dirbantys darbuotojai pietų laiką suderina su tiesioginiu vadovu.
5. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990.
6. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi laikytis ŽNPD nustatyto darbo laiko režimo. Atskiriems darbuotojams darbo laikas gali būti patvirtinamas atskiru ŽNPD direktoriaus įsakymu.
7. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, palikdami ŽNPD tarnybos ar darbo (toliau vadinama – darbas) tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo sutikimą. Išvykstant ne darbo tikslais ilgiau nei 2 valandoms, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo raštišką sutikimą.
8. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu valstybės tarnautojai ar darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

III. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

9. ŽNPD patalpose, tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama. Rūkyti galima tik tam tikslui įrengtoje vietoje, pažymėtoje ženklu „Rūkymo vieta.“
10. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
11. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.
12. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.
13. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik valstybės tarnautojui ar darbuotojui esant.
14. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus materialinius ŽNPD išteklius.
15. ŽNPD elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
16. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis ŽNPD elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.
17. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka tik atsakingas už tai ŽNPD valstybės tarnautojas ar darbuotojas arba už šią veiklą atsakingas juridinis asmuo.

IV. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

18. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari.
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai aptarnaujantys piliečius ir kitus asmenis, dalyvaujantys veikloje, susijusioje su atstovavimu ŽNPD arba jos reprezentavimu, turi dėvėti dalykinio stiliaus drabužius.
Valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai tarnybos metu dėvi specialią aprangą, kurią tvirtina Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius arba ŽNPD direktorius.
19. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu ŽNPD arba jos reprezentavimu, vieną darbo dieną per savaitę gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
20. ŽNPD direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, valstybės tarnautojo ar darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 18 punkto reikalavimų, įpareigoja valstybės tarnautoją ar darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

V. ELGESIO REIKALAVIMAI

21. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja ŽNPD.
22. ŽNPD turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
23. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
24. Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

25. Valstybės tarnautojui ar darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.
26. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę ar drausminę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. ŽNPD patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos ŽNPD interneto tinklalapyje.

Atnaujinimo data: 2024-02-29